Beata Dobrowolska

Beata Dobrowolska

Beata Dobrowolska

Beata Dobrowolska – dr hab. n o zdr., pracuje na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalistka w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na zagadnieniach dotyczących filozofii i etyki pielęgniarstwa, edukacji pielęgniarskiej oraz promocji zdrowia. Praca doktorska (2006) dotyczyła etyki troski, zaś habilitacja (2018) aksjologicznych podstaw oraz empirycznych egzemplifikacji rozwoju wybranych kompetencji społecznych pielęgniarek.

Beata Dobrowolska jest doświadczonym badaczem i nauczycielem, współpracuje z różnymi grupami specjalistów zarówno ze środowiska medycznego jak i pozamedycznego. Opublikowała blisko 300 prac – artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w książkach.

Jest członkiem rad programowych kilku czasopism w Polsce i zagranicą, np. Nursing in the 21st Century, BMC Nursing, the Central European Journal of Nursing and Midwifery. Ponadto recenzuje prace dla wielu czasopism krajowych i zagranicznych.

Przez osiem lat była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP) angażując się w wiele działań na rzecz społeczności pielęgniarskiej w Polsce i w Europie, m.in. pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym PTP w latach 2013-2017. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Jest zaangażowana w pracę kilku międzynarodowych sieci współpracy, realizuje różne międzynarodowej projekty – ostatnio dotyczące kompetencji kulturowych pielęgniarek Oddziałów Intensywnej Terapii oraz kompetencji dotyczących opieki duchowej w pielęgniarstwie.