Helvi Kyngäs

Helvi Kyngäs

Helvi Kyngäs

Doktor, profesor nauk pielęgniarskich, kierownik jednostki badawczej nauk o pielęgniarstwie i zarządzaniu zdrowiem na Uniwersytecie Oulu w Finlandii. Na część etatu pracuje jako dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Uniwersyteckim w Oulu (Finlandia). Posiada wszechstronne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe doświadczenie w zakresie edukacji i badań naukowych. W swych badaniach skupia się przede wszystkim na kwestii przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów z chorobami przewlekłymi oraz skutecznej interwencji w celu poprawy przestrzegania takich zaleceń.  Helvi Kyngäs opracowała i przetestowała pielęgniarską teorię przestrzegania zaleceń terapeutycznych, a także wymagane w tym celu narzędzia. Ma na swym koncie zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe. Zasłynęła m.in. dzięki artykułowi poświęconemu analizie kontekstowej, który ma prawie 10 000 cytowań. Jest zapraszana do wielu krajów, gdzie wygłasza wykłady na temat teorii pielęgniarstwa i rozwoju teorii oraz rozwoju narzędzi i badań jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy treści i wiarygodności badań jakościowych.  Była także głównym prelegentem na wielu konferencjach poświęconych tematyce pielęgniarskiej i multidyscyplinarnych badań naukowych. Dawała gościnne wykłady i była profesorem wizytującym, jak również pomocniczym profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie pielęgniarstwa na uczelniach zagranicznych. Ponadto przez dwa lata pracowała jako wykładowca w szkole medycznej Kagawa Medical School w Japonii. Realizuje wiele zadań w skali międzynarodowej związanych z rozwojem programów nauczania i badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa.  Wielokrotnie, na szczeblu krajowym i międzynarodowym, pełniła funkcję specjalisty ds. oceny w procedurach o nadanie tytułu profesora.  Prowadzone przez nią badania są finansowane przez Akademię Finlandii (Academy of Finland) i szereg fundacji.