Nevenka Kregar Velikonja

Nevenka Kregar Velikonja

Nevenka Kregar Velikonja

Nevenka Kregar Velikonja jest adiunktem, dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Novo Mesto, jak również naukowcem i wykładowcą. Jej praca naukowa jest ukierunkowana na badania interdyscyplinarne oraz na realizację badań w praktyce (ewaluacja nowych zastosowań klinicznych). W swych badaniach koncentruje się na obszarach takich jak terapie komórkowe, leczenie regeneracyjne układu ruchu oraz ocena jakości życia, a także na epidemiologicznych i ekologicznych aspektach zdrowia ludności.

Była zaangażowana w ponad 20 projektów badawczo-rozwojowych, w tym sześć współfinansowanych przez UE (jeden w 5PR, trzy w 7PR, jeden projekt Eureka i jeden projekt Erasmus+ KA2). W ramach tej pracy kierowała trzema projektami krajowymi i pakietami roboczymi w projektach unijnych. Była mentorem czworga młodych badaczy przygotowujących rozprawy doktorskie. Opublikowała 19 recenzowanych artykułów naukowych i ponad 100 innych materiałów o charakterze naukowym. Była członkiem kilku kolegiów redakcyjnych.