Zapewniamy publikację wszystkich zaakceptowanych do prezentacji prac w książce streszczeń konferencyjnych.

Dodatkowo, każdy uczestnik może przesłać pełny tekst swojego wystąpienia (zarówno wykładu na zaproszenie, jak i prezentacji w sesji posterowej) w postaci przygotowanego według zasad artykułu do czasopisma Pielęgniarstwo XXI wieku, zgłaszając pracę przez system http://www.edytor.umlub.pl/  Praca zostanie opublikowana tylko pod warunkiem otrzymania pozytywnych recenzji.

Wytyczne do opracowania streszczenia

Streszczenia wystąpień w j. polskim i j. angielskim należy przygotować według następujących wytycznych: do 350 wyrazów każde ze streszczeń, czcionka Times New Roman 12 p, pojedynczy odstęp między wierszami.

Dane autorów: imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy, nazwa zakładu pracy, adres email, słowa kluczowe (najwyżej 5).

Struktura streszczenia:

– dla prac oryginalnych: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

– dla prac poglądowych: wprowadzenie, cel, dyskusja, wnioski.

Wytyczne do opracowania plakatu

  • Plakat należy przygotować w j. angielskim (sama prezentacja podczas sesji posterowej odbywać się będzie w j. polskim)
  • Rozmiar plakatu: maksymalnie do formatu A0 (841 x 1189mm)
  • Plakat powinien zawierać: tytuł, nazwiska autorów, reprezentowane instytucje.
  • Zalecany jest podział treści na sekcje: wprowadzenie, wyniki, wnioski.
  • Materiały do przymocowania plakatów do tablic będą zapewnione przez organizatorów.
  • Plakaty pozostawione na tablicach nie będą odsyłane do autorów po zakończeniu Konferencji.
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za plakaty pozostawione na tablicach.
  • Podczas sesji plakatowej osoba prezentująca wyniki badań powinna być obecna przy swoim plakacie.

 

Wytyczne do przygotowania pełnych prac do czasopisma Pielęgniarstwo XXI wieku – według zasad publikacji w czasopiśmie: http://www.piel21w.umlub.pl/regulamin/

logo-um-granat-pl

Konferencja naukowa nt. „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra” – zadanie finansowane w ramach pisemnej informacji Nr 1/WM-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę