Imię:
Nazwisko:
Jednostka naukowa:
Miasto:
Państwo:
E-mail:
Tel:
Adres korespondencyjny:
Dane do faktury:
Data przybycia:
Data wyjazdu:
Dieta specjalna:
Rodzaj wystąpienia:
Udział w uroczystej kolacji 13 września 2019 (dodatkowa dopłata 100 PLN/25 EUR): Potwierdzam udział

Wystąpienie należy zgłaszać zarówno w języku polskim i angielskim

Tytuł abstraktu (w języku polskim):

Autorzy oraz afiliacje (w języku polskim):

Treść abstraktu (w języku polskim):


Tytuł abstraktu (w języku angielskim):

Autorzy oraz afiliacje (w języku angielskim):

Treść abstraktu (w języku angielskim):

  Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przekazuję mając świadomość, iż ich podanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. rekrutacji i udziału w szkoleniu. Posiadam wiedzę, iż Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w związku z ubieganiem się o przyjęcie na szkolenie i kształceniem jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako administrator danych osobowych informuje, że zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz szkolenia w stosunku do osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu, a także celach statystycznych i archiwalnych, jak również ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( tzw.: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/RODO) tj. fakt, że jest to niezbędne do wykonania umowy, której jestem stroną oraz działań na moje żądanie przed jej zawarciem.

Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Będą one przetwarzane w okresie realizacji szkolenia, a także archiwizacji dokumentacji po zakończeniu procesu kształcenia, zgodnie z przepisami prawa i procedurami Uniwersytetu, zaś w przypadku ewentualnych roszczeń w okresach wynikających z przepisów prawa powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu.

Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umlub.pl

Zostałem poinformowany o planowanej formie i zakresie wykorzystania moich danych, jak również podstawach przetwarzania danych i przysługujących mi prawach, a także, że złożenie niniejszego formularza jest dobrowolne, jednak konieczne w realizacji celu przetwarzania.

Potwierdzam poprawność wprowadzonych danych i wysyłam:
logo-um-granat-pl

Konferencja naukowa nt. „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra” – zadanie finansowane w ramach pisemnej informacji Nr 1/WM-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę